Organizacija ustanove

   Celokupan rad u ustanovi je organizovan preko tri sektora koji predstavljaju osnovne organizacione jedinice u veterničkoj zajednici. Sektorima upravljaju rukovodioci koji vode računa o odvijanju redovnog radnog procesa, o rasporedu rada radnika, njihovoj prisutnosti na poslu, rasporedima korištenja godišnjih odmora, realizaciji radnih obaveza, pokrivenosti smena u redovnim i vanrednim situacijam i uopšte o organizaciji svih aktivnosti vezanih za funkcionisanje sektora.

   U ustanovi su formirana tri sektora koji se kroz realizaciju specifičnih aktivnosti međusobno dopunjavaju sa ciljem da obezbede normalno funkcionisanje ove velike zajednice.

Sektor za zdravstvo, negu i higijenu obuhvata zdravstvenu službu, službu nege i službu higijene. Rukovodilac je lekar opšte prakse, a sektor upošljava kroz ove tri službe 159 ljudi sledećih profila:

Zdravstvena služba se sastoji od:

 • četiri lekara opšte prakse,
 • jednog lekara fizijatra
 • jednog lekara stomatologa,
 • jedne glavne sestre,
 • pet paviljonskih sestara,
 • tridesetdve medicinske sestre,
 • jedne laborantkinje,
 • jedne stomatološke sestre,
 • četiri fizioterapeuta

Služba nege se sastoji od:

 • osamdesetdevet radnika za negu štićenika

Službu higijene čini:

 • dvadeset spremačica, dva berberina

Sektor za edukaciju i rehabilitaciju se sastoji od službe za vaspitno-obrazovni rad i službe za radno strucno osposobljavanje. Sektorom rukovodi defektolog a kroz ove dve službe ustanova upošljava 45 ljudi sledećih profila :

 • dvadeset šest defektologa različitih profila,
 • jednog logopeda,
 • jednog psihologa,
 • dva socijalna radnika,
 • osam radnih terapeuta,
 • sedam radnih instruktora

Sektor za pravno-upravne, finansijske i opšte poslove upošljava 64 coveka rasporedena u službe za pravne i opšte, finansijsko-racunovodstvene i tehničke i pomoćne poslove.

Služba za pravno upravne  i opšte poslove se sastoji od:

 • jednog pravnika,
 • jednog planera analitičara - informatičara,
 • dva referenta, dva vozača,
 • dva portira,
 • dva noćna čuvara

Služba za finansijsko-računovodstvene poslove se pored šefa računovodstva sastoji od :

 • četiri knjigovođe,
 • dva referenta,
 • jednog blagajnika,
 • jednog magacionera

Služba za tehničke i opšte poslove se sastoji od četiri organizacione jedinice:

 • Kuhinja sa pekarom u kojoj je pored glavnog kuvara i pekara angažovano deset kuvara i osam pomoćnih radnika,
 • Vešeraj koji sem šefa upošljava još trinaest radnica,
 • Jedinica tehničkih poslova koju čine poslovođa, četiri ložača, vodoinstalater, mašinbravar i stolar,
 • Jedinica ekonomije u kojoj rade jedan poljoprivredni tehničar i jedan radnik.