Volonterski rad

   Unatoč našim nastojanjima da svakom korisniku posvetimo maksimalnu pažnju vrlo je teško organizovati i realizirati sve predviđene aktivnosti uz individualan rad u obimu koji očekuje svaki pojedini korisnik tako da je iskrena pomoć uvek dobrodošla.

volonteri1

   U drugom članu našeg zakona o volontiranju objavljenom 2010. godine volontiranje je definisano kao organizovano dobrovoljno pružanje usluga ili obavljanje aktivnosti od od opšteg interesa za opšte dobro ili za dobro drugog lica bez novčane naknade ili druge imovinske koristi ako zakonom nije drukčije određeno.

Zakon o volontiranju.