Socijalni radnici

   Socijalni radnici su veoma važna karika u funkcionisanju ustanove ove veličine.

socijalni1

   U Domu Veternik rade dve socijalne radnice koje vrše prijem i smeštaj novoprimljenih korisnika u Dom, primaju, razmatraju i kompletiraju dokumentaciju korisnika prilikom prijema u Dom, i prilikom otpusta korisnika,stručno i administrativno-tehnički opslužuju Aktiv roditelja, vode svu propisanu evidenciju o korisniku u svom radu, posebno se brinu za uredno vođenje matične knjige, formiranje dosijea i dopune socijalne anamneze. Učestvuje u vođenju politike kapaciteta ustanove (popunjenosti i odliv korisnika) i sarađuju sa uputnim organima po različitim pitanjima, staraju se o ostvarivanju prava na zdravstvenu i penzijsko-invalidsku zaštitu zaštitu, prava na materijalno obezbeđenje i druga prava u okviru sistema socijalnog osiguranja, učestvuju u odlukama o nagrađivanju korisnika. Učestvuju u organizovanju roditeljskih sastanaka, poseta roditelja, daju potrebne pismene i usmene informacije roditeljima vršeći istovremeno edukaciju roditelja do određenog nivoa, organizuju odlazak korisnika porodici (za vreme vikenda, godišnjeg odmora i sl), učestvuje u organizovanju slobodne aktivnosti korisnika, učestvuju u pripremi poslova i programa, izveštaja i statističkih izveštaja o radu Doma u delu o socijalnoj zaštiti, prate stručnu literaturu, naučna i stručna dostignuća u oblasti tretmana dece ometene u razvoju i predlažu mere za unapređenje rada sa ovom decom, učestvuju u izradi i realizaciji individualnih planova tretmana korisnika, pomažu im u adaptaciji na uslove domskog života i rešavanju konfliktnih situacija, izrađuju mesečne spiskove o kretanju korisnika radi obračunavanja cene smeštaja, obavljaju poslove vezane za povratak korisnika u slučaju njegovog bekstva, obavljaju poslove vezane za sahranu korisnika i pružaju pomoć porodici i obavljaju i druge poslove po nalogu rukovodioca.