Psihološki rad

   Dom Veternik u skladu sa postojećim propisima upošljava jednog psihologa unutar ustanove koji učestvuje u planiranju i programiranju rada u celini, a posebno za tekuću godinu u odnosu na konkretan rad sa roditeljima korisnika, učestvuje u timskom radu, u Komisiji za prijem i otpust korisnika i drugim stručnim sastancima, organizuje individualan rad sa korisnicima, vrši klasifikaciju korisnika, testiranje i retestiranje sa neuropsihijatrom, radi sa decom koja ispoljavaju neurotske simptome i teškoće u prilagođavanju.

psiholog1

   Zajedno sa zdravstvenim radnicima i radnicima drugih struka učestvuje u formiranju opservacionih, vaspitnih i radnih grupa korisnika, pruža pomoć novoprimljenim korisnicima u periodu adaptacije (neposredan rad sa korisnicima i rad sa radnicima koji se neposredno brinu o korisniku), radi sa roditeljima (individualno i grupno), učestvuje u organizovanju roditeljskih sastanaka i prosvećivanju roditelja, učestvuje u rasporedjivanju korisnika po vaspitnim grupama, radnim grupama i grupama za radno osposobljavanje, vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca Sektora.