Vaspitno obrazovni rad

   Dosadašnja iskustvo u domenu vaspitno-obrazovnog rada u Domu doprinose odgovarajućem bogastvu sadržaja rada sa ekipom stručnih radnika koji realizuju koncepciju organizovanog života i rada smeštenih korisnika, u prvom redu umereno i teže ometenih korisnika i okupacionog tretmana sa teško ometenim korisnicima.

vaspitanje2