Rad po obrazovnim nivoima

   Osnovu za vaspitno obrazovni rad predstavljaju: Plan i program vaspitno-obrazovnog rada za umereno mentalno retardirane osobe, verifirkovan od Prosvetno-pedagoškog zavoda SAP Vojvodine 1989. godine, a u radu sa teže ometenim korisnicima se primenjuje Plan i program za umereno i teže MNRO koji je ova Ustanova verifikovala 1978. godine. U radu sa teško mentalno ometenim korisnicima primenjuje se interni Plan i program rada. Za korisnike sa  višestrukom ometenošću sačinjen je takođe interni plan i program rada. Sa teško ometenih korisnicima raspoređenim u tri paviljona, takođe se sprovodi najelementarniji vaspitni rad iz oblasti samozbrinjavanja i samoposluživanja. Za realizovanje vaspitno-obrazovnog rada unapred se pišu planovi na godišnjem, mesečnom i nedeljnom nivou. Redovno se vodi lista praćenja koja podrazumeva hronološki unos podataka o korisniku od strane svih stručnih radnika angažovanih u radu sa njim. Takode se pišu i individualni planovi tretmana koji su u osnovi vodilja za rad sa svakim korisnikom, a korisnici uključeni u rad su raspoređeni po kalendarskom i mentalnom uzrastu.

nivoi1

   Vaspitno obrazovni rad se odvija  kroz sledeće aktivnosti: razvoj govora i jezika, poznavanje prirode i društvene sredine, razvoj psihomotorike, samoposluživanje, fizičko i zdravstveno vaspitanje, muzičko vaspitanje, likovno vaspitanje. Poseban raspored rada se odvija u kabinetima kod logopeda, psihologa, i u segmentima fizičkog, muzičkog i likovnog vaspitanja kao i u fizioteraputskoj sali.

nivoi2

   Vaspitno obrazovni rad je organizovan u dve smene koju pokrivaju stručni radnici, defektolog, vaspitač ili radni terapeut. U prepodnevnim satima stručni rad se sprovodi od 8 do 12 časova sa po 15 minuta pauze između svake aktivnosti. Svaka aktivnost traje 30 minuta. Od 12 časova pa do 15 časova organizuju se slobodne aktivnosti i rekreativni sadržaji. Posle podne stručni rad se odvija od 15 časova do 18 časova. Posle večere takođe se organizuju slobodne aktivnosti u vidu sportskih ili kulturnih dešavanja tipa dramske, literarne, recitatorske sekcije. Te aktivnosti se realizuju u terminu od 18 časova pa do 20 ili izuzetno 22 časa.