Logopedski rad

   U skladu sa važećim normativima koji predviđaju broj stručnih saradnika u ustanovi na osnovu broja korisnika i njihovog stepena omtenosti Dom Veternik zapošljava jednog Defektologa-logopeda.

logoped1

   Logoped vrši opservaciju i izbor korisnika kojima je potreban logopedski tretman s tim što određuje korisnike za neposredan rad i korisnike kod kojih mogu drugi defektolozi i stručni radnici Doma raditi na korekciji govornih poremećaja i nedostataka, učestvuje u izradi plana logopedskog tretmana i rasporeda vremena za svako dete posebno u odnosu na specifičnosti govornog poremećaja,obavlja logopedski tretman putem vežbi disanja, vizuelne pažnje, razvijanja akustičke pažnje, bogaćenja rečnika, artikulacionih vežbi i sl, sarađuje sa zdravstvenom službom, defektolozima i drugim stručnim radnicima u cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti u govoru, učestvuje u radu stručnih timova i u organizovanju slobodnog vremena za korisnike, daje stručna uputstva drugim radnicima (negovateljicama, radnim instruktorima i dr) kako treba postupati sa logopatima, dopunjava kumulativni dosije korisnika logopedskim radom i nalazima, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Sektora.