Specijalizovani stručni rad

   Pored radnika direktno angažovanih u radu sa korisnicima preko vođenja vaspitno-obrazovnih grupa i grupa za radno-stručno osposobljavanje u ustanovi funkcioniše i specijalizovani stručni rad koji podrazumeva rad stručnih saradnika po kabinetskom principu rada. Pod ovakvim oblicima rada podrazumevamo logopedski rad, rad psihologa, socijalnih radnika i aktivnosti u muzičkoj sekciji, sekciji za fizičko vaspitanje i likovnoj sekciji.