Objavljeni radovi

  • Dom moje sigurnosti - Monografija ustanove 1999
  • Norme i standardi u radu sa višestruko ometenim osobama - Zbornik radova sa međunarodnog okruglog stola 2006
  • Specijalna Edukacija i rehabilitacija na razmeđu vekova - 2006
  • Kućna fizikalna terapija dece sa poteškoćama u učenju Priručnik 2007
  • Višestruka ometenost - Integralni model - Publikacija sa edukativnog seminara održanog u Domu Veternik 2007
  • Habilitacija, rehabilitacija i edukacija osoba sa invaliditetom - 2008
  • Zbornik radova sa okruglog stola Transformacija sistema socijalne zaštite - perspektive i realitet - 2008
  • Višestruka ometenost - udružena stanja - 2008
  • Moja slika moja priča - priče korisnica i korisnika Doma za decu i omladinu ometenu u razvoju Veternik 2010
  • Brod bez sigurne luke - zbirka pesama - Ivan Peter 2010