Saradnja sa roditeljima

   Ustanova za decu i mlade Veternik ostvaruje kontinuiranu saradnju sa roditeljima, staraocima i drugim zakonskim zastupnicima korisnika i uputnim organima kroz individualne razgovore, kroz učešće predstavnika roditelja u radu Upravnog odbora ustanove, kroz roditeljske sastanke, preko aktiva roditelja korisnika Ustanove Veternik, putem pismene korespondencije (dopisi, brošure, publikacije ), informacija, konsultacija i drugih zajedničkih aktivnosti.

roditelji1

   Kao stalan oblik saradnje formiran je Aktiv roditelja korisnika Ustanove za decu imlade Veternik koji ima predsednika i osam  članova a oni  se biraju na roditeljskom sastanku putem javnog glasanja. Mandat izabranim članovima traje dve godine.   Aktiv roditelja obavlja svoj rad na sednicama koje saziva i kojima rukovodi predsednik a održavaju se barem četiri puta godišnje. Stručne i administrativne tehničke poslove za aktiv obavlja socijalni radnik ustanove. Aktiv daje mišljenje o predlogu godišnjeg programa rada ustanove, bira predstavnike roditelja za članove Upravnog odbora, podstiče angažovanje roditelja u rešavanju pitanja od uticaja na rad i rezultate rada ustanove, prati realizaciju programa slobodnih aktivnosti, organizuje učešće roditelja u realizovanju programa kulturne i javne delatnosti ustanove, angažuje se na prikuplanju finansijskih sredstava za organizovanje izleta korisnika i za druge oblike poboljšanja životnog standarda korisnika. Aktiv svoje predloge pitanja i stavove upućuje upravnom odboru ustanove, direktoru i stručnim organima ustanove.

roditelji2
   Ustanove za decu i mlade Veternik povremeno organizuje opšte roditeljske sastanke i predavanja za roditelje sa nekom aktuelnom temom iz oblasti rada sa osobama sa invaliditetom. Roditeljski sastanci se održavaju na paviljonima za smeštaj korisnika barem jednom mesečno.