Značajni datumi

   Odlukom skupštine Vojvodine Ustanove za decu i mlade Veternik je osnovana 1971 godine. Rad u ustanovi je otpočeo u februaru 1972 godine kada je pružao smeštaj za 210 korisnika. Osnivačka procedura ustanove u skladu sa nadležnostima osnivača je tekla na sledeći način:

   20 decembra 1971 godine Skupština SAP Vojvodine je osnovala ustanovu pod nazivom SPECIJALNI ZAVOD ZA DECU I OMLADINU NOVI SAD - VETERNIK

7.011972. godine je u registar Okružnog privrednog suda Novi sad po prijavi Pokrajinskog sekreterijata za zdravlje i socijalnu politiku izvršen upis konstituisanja Zavoda sa danom 29. februarom 1972 godine.

21. novembra 1973. godine izvršeno je kostituisanje Zavoda u radnu organizaciju SPECIJALNI ZAVOD ZA DECU I OMLADINU - NOVUI SAD VETERNIK bez osnovnih organizacija udruženog rada

   8. maja 1978. godine izvršena je promena naziva ustanove u ZAVOD ZA REHABILITACIJU DECE I OMLADINE "NOVI SAD", VETERNIK

   22. juna 1992. godine izvršeno je usaglašavanje organizacije rada ustanove sa Zakonom o javnim službama. Istovremeno je u skladu sa Odlukom o mreži ustanova socijalne zaštite koje osniva Republika, vlada Republike Srbije preuzela pravo osnivača, a Dom je dobio naziv: DOM ZA DECU I OMLADINU OMETENU U RAZVOJU VETERNIK.

   17. aprila 2002.godine Autonomna pokrajina Vojvodina je posebnom odlukom Izvršnog veća AP, donesenom u skladu sa Zakonom o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine, preuzima od Vlade Republike pravo osnivača nad ovom ustanovom

   24. decembra 2010. godine donesena je od strane Vlade Republike Srbije nova Odluka o mreži ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika na osnovu koje Dom dobija naziv DOM "VETERNIK", NOVI SAD i koja predviđa podelu ustanove u dve radne jedinice od kojih je jedna namenjena smeštaju dece i omladine a druga smeštaju odraslih lica umerene, teže i teške mentalne ometenosti.

   07. marta 2012. godine donesena je od strane Vlade Republike Srbije nova Uredba o mreži ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika na osnovu koje Dom dobija naziv Ustanova za decu i mlade "VETERNIK",  i koja predviđa podelu ustanove u dve radne jedinice od kojih je jedna namenjena smeštaju dece i omladine a druga smeštaju odraslih lica.

   13. februara 2013. godine stupila je na snagu Uredba o izmenama i dopunama uredbe o mreži ustanova socijalne zaštite koja je između ostalog dozvolila mogućnost da ustanove zadrže postojeći naziv tako da od tada ustanova funkcioniše pod nazivom Dom "Veternik".